Çalışma Alanlarımız

Ne yapıyoruz?

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku alanında soruşturma aşamasından infaz aşamasına kadar hukuki yardım sunmaktadır. Ceza Hukuku kapsamında:

 • Ağır Ceza Mahkemelerinin görevli olduğu ceza davalarının takibi

 • Asliye Ceza Mahkemelerinin görevli olduğu ceza davalarının takibi

 • Tutuklama kararına itiraz

 • Ceza davasında mağdur ya da müşteki vekilliği

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sanık müdafiiliği

 • Arama, el koyma, yakalama, gözaltı, denetimli serbestlik gibi koruma tedbirlerine ilişkin itirazlar

 • İnfaz hukukundan kaynaklanan başvurular

Hizmetleri Çelikkol Partners bünyesinde sunulmaktadır.

Ne yapıyoruz?

YABANCILAR VE GÖÇ HUKUKU

Yabancılar Hukuku alanında uzman avukatları ve yabancı danışmanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Oturma İzni: Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

 • Çalışma İzni: Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

 • Aile İkamet İzni: Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

 • Türk Vatandaşlığı: Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

 • Katma Değer Vergisi Muafiyeti: Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

 • İltica: Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Ne yapıyoruz?

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku alanında hizmet veren veya hizmet alanları içeren hastanelere, tedavi merkezlerine, muayenehanelere, görüntüleme merkezlerine, estetik merkezlerine, ilaç ve gıda firmalarına, sigorta şirketlerine, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına destek vermekteyiz.

 

Sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi
 • Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Malpraktis davalarında hekimin tazminat sorumluluğu
 • Malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu
 • Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları
 • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi
 • Benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri

Ne yapıyoruz?

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki:

 • İptal davalarını,
 • Tam yargı davalarını,
 • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,
 • Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.
 • Özel Kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler.

Vergi mahkemeleri:

 • Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
 • Yukarıda belirtilen konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,
 • Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.

Ne yapıyoruz?

BİLİŞİM VE E-TİCARET HUKUKU

Bu alandaki hizmetlerimiz şunlardır:

 • Unutulma hakkı ve bu hakkın korunmasına ilişkin danışmanlık,

 • Erişimin engellenmesi,
 • İnternet yoluyla yapılan ihlaller ve davaların açılması, açılan davaların takibi,
 • Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,
 • Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması,
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,
 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması,

Ne yapıyoruz?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Sunmakta olduğumuz başlıca konular şunlardır;

 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Hukuk Desteği ve Danışmanlığı

 • Veri Sorumlusunun Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde Hukuki Danışmanlık

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Yürütülen Soruşturmalarda Hukuki Temsiliyet

Ne yapıyoruz?

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

İlgili olarak Hukuk Büromuzda verilen hizmetler şu şekildedir;

 • Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi
 • İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
 • Proje finansmanı ve teminatlar
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi
 • İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Konkordato, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
 • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
 • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
 • Haksız rekabet davaları

Ne yapıyoruz?

İŞ HUKUKU

Avukatlık hizmetinin verildiği konular şu şekildedir;

 • Kıdem tazminatı davası
 • İhbar tazminatı davası
 • Fazla mesai ve diğer tüm işçilik alacaklarının tahsili davaları
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşe iade davaları
 • Ücret alacaklarının tahsili davaları

Ne yapıyoruz?

BİLİŞİM (CEZA) HUKUKU

En sık karşılaşılan suçları belirtecek olursak;

 • Bilişim sistemlerine girme suçu
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme
 • Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamı işlemleri
 • Elektronik sözleşmelerde doğan suçlar
 • Bilgisayar programlarının haksız olarak kullanılmasından oluşan suçlar
 • İnternet, sosyal medya ve mesaj yolu ile; tehdit, şantaj, hakaret vb. suçlar
 • Sahte evrak hazırlama
 • Yasa dışı bahis siteleri
 • Teknolojik aletler kullanarak özel hayata saldırı (Dinleme, takip, izleme vb.)

Ne yapıyoruz?

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul davaları kapsamında;

 • Tapu işlemleri
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Ayni – şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Alım – satım sözleşmeleri
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • İstihkak davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • İzale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları

Hukuk Büromuzda tüm bu konularda avukatlık hizmeti ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Ne yapıyoruz?

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku konuları ise şu şekildedir;

 • Tenkis davaları
 • Mirastan mal kaçırma (Muris Muvazaası) davaları
 • Veraset ilamının alınması işlemleri
 • Tereke tespiti
 • Terekenin yönetilmesi davaları
 • Reddi miras davaları
 • Miras ortaklığının giderilmesi davası
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Vasiyetname işlemleri

Hukuk Büromuzda tüm bu konular hakkında avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ne yapıyoruz?

TÜKETİCİ HUKUKU

Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

 • Abonelik sözleşmesi davaları
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Ayıplı mallardan doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar

Ne yapıyoruz?

SİGORTA HUKUKU

Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet tazminatı, tedavi giderleri vb. maddi tazminat talepleri ile ve manevi tazminat taleplerini içeren davaların ikame edilmesi ve takibi
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
 • Kazaya sebebiyet veren fiilin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturduğu durumlarda soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takip edilmesi
 • Yangın sigortası davaları
 • Trafik sigortası, kasko sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası vb. poliçelerden doğan her türlü ihtilafın çözümü için sigorta şirketleri nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve gerekli davaların ikame edilmesi ve takibi
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar
 • Sigorta sözleşmelerinden doğan rücu davalarının ikame edilmesi ve takibi

Ne yapıyoruz?

İCRA ve İFLAS HUKUKU

Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi

 • Haciz işlemleri

 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

 • Tasarrufun iptali davaları

 • İcra Ceza davaları

 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar

 • İhalenin feshi davaları

 • İhtiyati haciz davası

 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi

 • Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi

 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi

 • Mahcuz malların satış işlemleri

 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

Ne yapıyoruz?

AİLE HUKUKU

Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

 • Nişanlanma
 • Evlenmenin koşulları ve hükümleri 
 • Boşanmanın koşulları ve sonuçları
 • Mal rejimleri 
 • Soybağı 
 • Evlat edinme 
 • Velayet
 • Nafaka
 • Vesayet 
 • Kayyımlık